Algemene verkoopsvoorwaarden B2B

Artikel 1
Al onze “B2B”-verkopen zijn onderworpen aan de hierna uiteengezette algemene verkoopsvoorwaarden, behalve in het geval van een uitdrukkelijke schriftelijke wijziging.

Artikel 2
De klant kan mondeling of schriftelijk een bestelling plaatsen. De bestelling dient in elk geval te worden bevestigd door een ingevulde en ondertekende bestelbon naar de Nationale Loterij te sturen.

Artikel 3
De producten van de Nationale Loterij zijn vrijgesteld van btw, in overeenstemming met artikel 44, §3, 13°, van het Btw-Wetboek.

Artikel 4
De vervoerskosten (d.w.z. 25 euro wanneer het totale bedrag van de bestelling lager ligt dan 750 euro) en de verzekeringskosten vallen altijd ten laste van de klant.
De bewaringskosten ter waarde van 25 euro per dag worden de klant aangerekend wanneer de bestelling op de geplande datum niet wordt afgehaald.

Artikel 5
De leveringstermijnen worden louter ter informatie gegeven en zijn dus niet bindend voor de Nationale Loterij. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding noch tot de verbreking van de overeenkomst.

Artikel 6
Bij de levering moet de klant de bestelling in ontvangst nemen en onmiddellijk controleren of de levering overeenstemt met wat hij heeft besteld. De enige ontvankelijke klachten zijn diegene die in een aangetekend schrijven worden geformuleerd binnen de 7 (zeven) kalenderdagen die volgen op de levering. In het andere geval zal de levering worden beschouwd als conform en volledig.

Artikel 7
Zodra een bestelling de gebouwen van de Nationale Loterij verlaat, vallen alle risico’s ten laste van de klant.

Artikel 8
Geen enkele bestelling mag worden teruggestuurd, met uitzondering van volledige en ongeopende krasbiljettenpakjes, en op voorwaarde dat de Nationale Loterij daaraan haar formele goedkeuring geeft.

Artikel 9
De klant verbindt zich ertoe om de krasbiljetten, die het voorwerp uitmaken van zijn bestelling, niet te verspreiden wanneer de afsluitingsdatum voor de verkoop van die biljetten is verstreken. Informatie over de geldigheidsduur van de krasbiljetten is beschikbaar op de website www.nationale-loterij.be : de beschrijving van elk krasspel omvat meer bepaald een rubriek « Geldigheidsduur ». 

Artikel 10
De facturen van de Nationale Loterij dienen te worden betaald binnen de 14 (veertien) kalenderdagen na de datum waarop ze werden uitgeschreven.
Wanneer een factuur op haar vervaldatum niet werd betaald, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn tegen de wettelijke rentevoet die van toepassing is in het geval van betalingsachterstand bij handelstransacties (wet van 2 augustus 2002).
Voorts behoudt de Nationale Loterij zich het recht voor om geleverde maar onbetaald gebleven krasbiljettenpakjes te deactiveren.

Artikel 11
De producten van de Nationale Loterij zijn verboden voor wie nog geen 18 jaar oud is. Daarom verbindt de klant zich ertoe dat de producten die het voorwerp uitmaken van de bestelling, niet zullen worden gebruikt voor een actie, een wedstrijd of een promotie die zich specifiek richt tot minderjarigen, of waarvan minderjarigen de geadresseerden kunnen zijn van de producten, of waarvoor minderjarigen zich zouden kunnen interesseren wegens de afbeeldingen en/of de slogans die voor de desbetreffende actie, wedstrijd of promotie worden gebruikt. 

Artikel 12
De klant mag de producten van de Nationale Loterij niet doorverkopen. De klant waarborgt dat hij het imago noch de reputatie van de Nationale Loterij als openbare dienstverlener zal schaden door de manier waarop hij haar producten aanwendt.

Voor het gebruik van logo’s dient de Nationale Loterij vooraf haar schriftelijke toestemming te geven.

Artikel 13
Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijke arrondissement waarin het hoofdkantoor van de Nationale Loterij is gevestigd. In elk geval is uitsluitend het Belgische recht van toepassing