Missie en visie

De missie van de Nationale Loterij

De Nationale Loterij  wil aan alle meerderjarige spelers de kans bieden om aan zijn/haar spelbehoefte te voldoen. De Nationale Loterij  wil hiermee op een positieve manier een bijdrage leveren aan het spelplezier en de gemeenschapszin van haar spelers. 

De Nationale Loterij :

  • Organiseert hiertoe aantrekkelijke, toegankelijke en verantwoorde spelen die gekenmerkt worden door het samen spelen en het transparante spelplezier. Vanuit die optiek worden de spelen ontwikkeld, vermarkt & gepromoot. 
  • Stelt de winsten die ze registreert ter beschikking van de collectieve gemeenschap. Een directe en open relatie tussen speler, spel en goed doel wordt op die manier tot stand gebracht. Deze wederkerigheid maakt deel uit van de bedrijfscultuur van de Nationale Loterij.
  • Vervult in haar bedrijfsvoering ook een voorbeeldfunctie. Op het vlak van CSR, personeelsbeleid, IT, aankoopbeleid, en alle andere secundaire bedrijfsprocedures is de Nationale Loterij een moderne, performante, kostenbewuste en duurzaam georiënteerde organisatie.

Deze missie geeft gestalte aan belangrijke objectieven van het bedrijf:

  1. De community van Loterij spelers versterken.
  2. De emotionele waarde toevoegen aan de het corporate merk & een sterk, onderscheidend warm merk neerzetten.
  3. Een crisisbestendige reputatie behouden.
  4. Leadership en corporate governance uitstralen.
  5. Het imago van ons bedrijf,  gestoeld op de missie,  uitdragen en bewaken buiten de organisatie.

Het is de intentie is om de band tussen spel / speler / winnaar en organisatie / werknemers / collectiviteit aan te halen. 

WHEN PLAYING, YOU ENJOY. WHEN ENJOYING YOU SUPPORT. TO SUPPORT, YOU PLAY

 

 

Subsidies en sponsoring

In België heeft de Nationale Loterij het monopolie op publieke loterijen. Tegelijk heeft de Nationale Loterij de verplichting om subsidies te verlenen aan de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de Nationale Kas voor Rampenschade, het Belgisch Overlevingsfonds en de Koning Boudewijnstichting. De Nationale Loterij verleent verder ook subsidies aan doeleinden van openbaar nut. In 2019 ging het om 185,3 miljoen euro. Daarnaast kent de Nationale Loterij financiële steun toe in de vorm van sponsoring die het imago van de organisatie als sociale openbare instelling.

Meer weten over subsidies Meer weten over sponsoring

Bewaking van de missie

De koning bepaalt de vormen en algemene regels van de openbare loterijen en wedstrijden, op voordracht van de voogdijminister. Hetzelfde geldt voor de kansspelen en weddenschappen, maar dan op voordracht van de voogdijminister en de minister van justitie

Bij de kansspelen en weddenschappen is het bovendien de ministerraad die de vormen en algemene regels bij besluit vastlegt, na advies van de kansspelcommissie.
 
De spelen van de Nationale Loterij bieden een alternatief voor private operatoren, die weliswaar legaal maar meer verslavend, of zelfs illegaal kunnen zijn. 

Belangrijk is daarbij dat de Nationale Loterij een maatschappelijke en sociale rol vervult, via de subsidiëring en sponsoring van diverse organisaties en initiatieven.
Vanuit die visie pleit de Nationale Loterij voor een gereguleerde nationale omgeving voor loterijen en kansspelen. Een vrije markt biedt niet noodzakelijk voordelen voor de consument. Meer nog, een vrije markt kan leiden tot situaties waarin de consument minder beschermd is. 

Bovendien zou in die vrije markt de winst van de operatoren voorop staan en niet langer het algemeen belang. Die werkwijze staat haaks op de wijze waarop kansspelen worden aangeboden en strookt niet met de aard van de kansspelen en de maatschappelijke opdracht van de Nationale Loterij.