Gebruiksvoorwaarden

Ontdek op deze pagina onze gebruiksvoorwaarden, die u meer vertellen over de aandacht die we besteden aan de bescherming van uw privacy, het gebruik van cookies, …

Nationale Loterij:

1. Definities

« internetsite » : de internetsite www.nationale-loterij.be.

« gebruiker » :  een bezoeker van bovenstaande internetsite, die zich aldaar eventueel kan laten registreren door middel van een formulier dat hem beschikbaar wordt gesteld.

« gegevens van de Nationale Loterij » : alles wat er op de internetsite verschijnt, onder meer doorlopende teksten, cijfergegevens, slogans, vermeldingen, gegevensbanken, grafieken, statistieken, foto’s, afbeeldingen, portretten, illustraties, tekeningen, logo’s, beeldmerken, woordmerken, geluiden, films, animatiereeksen, reproducties, ideeën, concepten, enz.

2. Eigendom

De internetsite is eigendom van en wordt beheerd en uitgebaat door de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, opgericht bij de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij. De maatschappelijke zetel van de Nationale Loterij is gevestigd te 1040 Brussel (Etterbeek), Belliardstraat 25-33. Het ondernemingsnummer van de Nationale Loterij is BTW BE 0223967357.

3. Toepassingsgebied

Onderhavige gebruiksvoorwaarden gelden voor de internetsite en voor alle verrichtingen die op de internetsite worden uitgevoerd. Iedere gebruiker die toegang krijgt tot de internetsite, erop surft en er informatie raadpleegt, aanvaardt onderhavige gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde op de internetsite toegankelijk. Het staat de gebruikers vrij om een exemplaar van de gebruiksvoorwaarden af te drukken en te bewaren.

Onderhavige gebruiksvoorwaarden worden aangeboden in het Nederlands, in het Frans en in het Duits. Geen enkele van deze drie versies heeft enige voorrang op de andere.

Wie als gebruiker op de internetsite surft, wordt verondersteld om onderhavige gebruiksvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonlijke gegevens 

De Nationale Loterij handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie hieromtrent, onder meer over uw rechten als gebruiker, kan u terugvinden in onze Privacyverklaring.

5. Cookies

Elke gebruiker kan volstrekt anoniem op de internetsite surfen, op voorwaarde echter dat hij de adequate cookies afwijst door middel van de « ad hoc »-instellingen van zijn internetbrowser. Een anoniem gebruiker zal de internetsite evenwel op een minder comfortabele manier kunnen bezoeken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat in de internetbrowser van de computer van een gebruiker is opgeslagen wanneer die gebruiker een website raadpleegt. De meeste websites gebruiken cookies om te kunnen functioneren en om de gebruikservaring te verbeteren. Bovendien bieden cookies de mogelijkheid om voorkeuren te onthouden, hetzij tijdens een bezoek aan een website, hetzij met het oog op een volgend bezoek. Eigenlijk kunnen cookies worden beschouwd als het « geheugen » van een website.

Cookies worden ten hoogste twaalf maanden bewaard op de harde schijf van de computer van een gebruiker. Via de cookies die op de internetsite worden gebezigd, kan een gebruiker niét als persoon worden geïdentificeerd.
Immers, de gegevens met betrekking tot die cookies kunnen niet worden verbonden met een naam noch met een voornaam, aangezien ze geen enkele informatie van persoonlijke aard bevatten. Enkel het IP-adres van een gebruiker zal worden herkend, omdat de cookies daarmee in verband staan.

De Nationale Loterij doet al het mogelijke om cookies-voorkeuren na te leven. Die voorkeuren kunnen worden uitgedrukt door op de daartoe bestemde link te klikken. Desalniettemin kan het gebeuren dat er toch een “ongewenste” cookie wordt gebruikt.
Voor alle veiligheid is het daarom raadzaam om via de “Help”-functie de cookie-instellingen van de internetbrowser te wijzigen.

Voor meer informatie over de rechten van de internetgebruiker kan de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie worden geraadpleegd.

Meer details over cookies zelf is te vinden op www.allaboutcookies.org

Wanneer de cookies werden aanvaard, kan de Nationale Loterij bepaalde verzamelde gegevens (het betreft anonieme gegevens) gebruiken om doelgerichte reclameboodschappen weer te geven of te laten weergeven op haar site, de sites van derden of de sociale media.

Onder geen enkel beding kan de Nationale Loterij aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die het gevolg is van het verkeerde gebruik of van het misbruik van gegevens door haar directe partners.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De Nationale Loterij is de eigenares of de houdster van het gebruiksrecht voor alle creaties die van de internetsite afkomstig zijn of die zich op de internetsite bevinden. Bij uitbreiding geldt een dergelijke bescherming voor álles wat op de internetsite staat, d.w.z. de gegevens of « data », zoals doorlopende teksten, cijfergegevens, slogans, vermeldingen, gegevensbanken, grafieken, statistieken, foto’s, afbeeldingen, portretten, illustraties, tekeningen, logo’s, beeldmerken, woordmerken, geluiden, films, animatiereeksen, reproducties, ideeën, concepten, enz.

De gegevensrechten worden beheerd door de Nationale Loterij. De Nationale Loterij is gemachtigd om de gegevens te allen tijde eenzijdig te (laten) wijzigen of te verwijderen. Een dergelijke verrichting kan volstrekt niet worden beschouwd als een vergissing en creëert evenmin een precedent.

Een gebruiker beschikt uitsluitend over een strikte gebruikslicentie voor de gegevens in het kader van het gebruik van de internetsite op een computer én voor privédoeleinden. Het is een gebruiker verboden om de gegevens voor andere doeleinden te kopiëren, te verspreiden, aan te passen, om te vormen, te vertalen, enz. zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Nationale Loterij en eventueel van de oorspronkelijke houder van de intellectuele eigendomsrechten.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nationale Loterij is het een gebruiker evenmin geoorloofd om een hyperlink aan te brengen, ter verwijzing naar de internetsite, noch een “Deep Link”, d.w.z. wanneer de internetsite zichtbaar zou worden opgenomen in een andere website.

De gebruiker behoedt en vergoedt de Nationale Loterij voor om het even welke door hem gepleegde of geïnspireerde inbreuk tegen de rechten van de Nationale Loterij of tegen de rechten van derden. Het kan bijvoorbeeld gaan om auteursrechten en naburige rechten, rechten met betrekking tot gegevensbanken, octrooirechten, de rechten van een ergens afgebeelde persoon om de verspreiding van zijn portret te verbieden, enz.

De Nationale Loterij kan hoegenaamd niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens die niet in overeenstemming zijn met om het even welke reglementaire bepaling. Overigens hoeven het taalgebruik en de woordkeuze op de internetsite niet noodzakelijk identiek te zijn aan de woordkeuze en het taalgebruik in de reglementaire bepalingen.

Zodra een gebruiker vermoedt dat er in de gegevens een fout of een onnauwkeurigheid is geslopen, dient hij het Meldpunt van de Nationale Loterij op de hoogte te brengen. Vervolgens stelt het Meldpunt een grondig onderzoek in. Het Meldpunt is toegankelijk via de volgende link.

7. Aansprakelijkheid

De gegevens die zich op deze internetsite bevinden, zijn louter informatief en indicatief. De informatie in kwestie dient uitsluitend om algemene inlichtingen te verstrekken over de producten van de Nationale Loterij. 

Het resultaat van iedere door de Nationale Loterij georganiseerde trekking dat op deze internetsite wordt gepubliceerd, wordt meegedeeld onder voorbehoud van de overeenstemming tussen, enerzijds, dat op deze internetsite bekendgemaakte resultaat en, anderzijds, het officiële, formele resultaat van de desbetreffende trekking dat werd opgenomen in het verslag van de gerechtsdeurwaarder die de trekking heeft gecontroleerd.

De Nationale Loterij zet alle menselijke en technische middelen in die vereist zijn om de grootst mogelijke kwaliteit van deze internetsite te waarborgen. Tevens levert de Nationale Loterij alle inspanningen die redelijkerwijze mogelijk zijn om deze internetsite up-to-date te houden en om onjuiste gegevens te vermijden.

Daarentegen dient er rekening te worden gehouden met het snel veranderende karakter van zowel wetten en reglementen als informatie in het algemeen, en met de risico's die inherent zijn aan elektronische communicatie in het algemeen, waardoor er vertragingen, lacunes en andere onnauwkeurigheden kunnen voorkomen met betrekking tot de gegevens die op deze internetsite worden gepubliceerd. Daardoor kan de Nationale Loterij niet garanderen dat de gegevens te allen tijde volledig, nauwkeurig, bijgewerkt en niet vervormd zijn. Bijgevolg wijst de Nationale Loterij om het even welke verantwoordelijkheid af bij vergissing, onjuistheid, lacune, onnauwkeurigheid of vervorming met betrekking tot de informatie die op deze internetsite wordt gepubliceerd. Bovendien kan de Nationale Loterij op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse en onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of de raadpleging van gegevens op deze internetsite. Wanneer een gebruiker van deze internetsite van oordeel is dat hij niet kan instemmen met wat voorafgaat, dan verzoekt de Nationale Loterij hem om deze internetsite niet te gebruiken.

Wanneer een gebruiker een onjuistheid of een afwijking constateert op deze internetsite, dan verzoekt de Nationale Loterij hem om haar dit euvel zo spoedig mogelijk mee te delen.

8. Neerlegging van klachten

Er kan klacht worden neergelegd bij de bevoegde overheid en bij het gerecht (politie, parket, …) tegen om het even welke (ook veronderstelde) poging om de internetsite, het netwerk, de gegevensbanken, de gegevens zelf, de software en/of de hardware op een ongeoorloofde manier te wijzigen, te beschadigen, te misbruiken of te vernietigen. De Nationale Loterij zal zich telkens burgerlijke partij stellen.

De Nationale Loterij Club:

1. Introductie

De Nationale Loterij Club (hierna “de club”) is het voordelenprogramma van de Nationale Loterij NV van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel BE. 0223.967.357 RPR Brussel.

Zelfs als u niet over een speelrekening van de Nationale Loterij beschikt kunt u genieten van de voordelen van de Nationale Loterij Club.

Elk houder van een speelrekening is automatisch lid van de Nationale Loterij Club.

Als lid van deze club kunt u dan uitkijken naar leuke verrassingen: gratis krasbiljetten, kortingen, exclusieve uitnodigingen, unieke wedstrijden die je onvergetelijke ervaringen bezorgen.

Via e-mail, via de internetsite, de app of per brief zullen de leden van de club regelmatig verrast worden met uitzonderlijke voordelen, exclusieve wedstrijden of leuke acties van uiteenlopende waarde.

De toegekende voordelen zijn onder geen beding gelinkt aan het spelgedrag van de spelers. Iedereen heeft evenveel kans om voordelen te ontvangen of te winnen.

Aan de leden van de Club kunnen verschillende diensten en functionaliteiten worden aangeboden, zoals de mogelijkheid om een spelbulletin op voorhand klaar te maken of zijn favoriet bulletin te registreren. De Nationale Loterij is niet verplicht om deze diensten en functionaliteiten permanent aan te bieden en kan deze te allen tijde stopzetten zonder vooropzeg.

2. Lidmaatschap

2.1. Wie kan zich registreren?

Iedereen die ouder is dan 18 en in België woont kan zich registreren. Maximaal één inschrijving per persoon. Registreren is gratis en zonder enige aankoopverplichting. Men hoeft dus ook geen klant te zijn van de Nationale Loterij. Om deel te nemen aan bepaalde wedstrijden en om van bepaalde voordelen te genieten , heb je weliswaar een speelrekening van de Nationale Loterij nodig.

2.2. Hoe een Nationale Loterij account aanmaken?
2.2.1. Inschrijven via www.nationale-loterij.be

Je kan een Nationale Loterij account aanmaken via www.nationale-loterij.be.

2.2.2. Inschrijven via een inschrijvingsformulier

Dit formulier is beschikbaar in de deelnemende verkooppunten van de Nationale Loterij of occasioneel op door de Nationale Loterij ondersteunde events. Stuur je ingevuld formulier terug via de post, frankeren hoeft niet, of laat het scannen in deelnemend verkooppunt ./p>

3. Geldige inschrijving

Vul de gevraagde gegevens correct in. Indien je online inschrijft, ontvang je een activatie e-mail met een link ter bevestiging van je inschrijving. Het is belangrijk dat je op de link klikt. Pas daarna is je lidmaatschap geldig. Indien je via een inschrijvingsformulier hebt ingeschreven, is je handtekening vereist. In beide gevallen moet de inschrijver een login en een passwoord aanmaken op de internetsite.

4. Voordelen van de Club van de Nationale Loterij

4.1. Na de inschrijving

De leden van de club kunnen via de website www.nationale-loterij.be deelnemen aan de exclusieve wedstrijden en op de hoogte blijven van nieuwe acties en voordelen.

4.2. Inruilen van cadeaucheques

In de communicatie die je van ons ontvangt, verwijzen we naar het verkooppunt dat je desgevallend bij je inschrijving (of later) aangaf als favoriete verkooppunt. Maar in principe kan je elke cadeaucheque (met barcode) in om het even welk deelnemend verkooppunt van de Nationale Loterij inruilen uitgezonderd enkele specifieke acties.

Ga dus naar een deelnemend verkooppunt en breng je cadeaucheque of je lidkaart (met barcode ) mee. De validatiecode geldt voor één deelname en is niet cumuleerbaar. De cheque is niet geldig zonder validatiecode. De waarde is ook niet omzetbaar in baar geld. De cadeaucheque vervalt na de geldigheidstermijn. Acties zijn geldig enkel in de deelnemende verkooppunten van de Nationale Loterij en zolang de voorraad strekt. In bepaalde gevallen kunnen de cadeaucheques ook rechtstreeks op jouw spelersrekening gebruikt worden.

5. Deelnemende verkooppunten

Vrijwel alle verkooppunten van de Nationale Loterij nemen deel aan het voordelenprogramma van de Nationale Loterij. Het kan evenwel voorkomen dat een verkooppunt niet actief kan deelneemen . Je kan meer informatie vinden op www.nationale-loterij.be.

6. Persoonsgegevens en voordelenprogramma

Eenieder die zich registreert bij de club op www.nationale-loterij.be of via een formulier, stemt ermee in dat zijn persoonlijke gegevens (geslacht, naam, voornaam, geboortedatum, e-mail adres en telefoon nummer, postcode en gemeente en eventueel favoriet verkooppunt ) worden bewaard zo lang als nodig is en voor gerelateerde zaken betreffende het voordelenprogramma van de Nationale Loterij:

 • Aankondigen van kortingen en promoties
 • Uitnodigingen en incentives
 • Exclusieve wedstrijden
 • Communicatie over de acties en voordelen van de Nationale Loterij Club
 • Surveys
 • ...

indien je bij de inschrijving het juiste veld hebt aangevinkt, zal je ook communicaties over nieuwigheden, acties en promoties ontvangen van de Nationale Loterij via e-mail of brief.

Een lid van de club heeft op elk ogenblik het recht om kosteloos:

 • toegang en inzage te krijgen in zijn/haar persoonsgegevens;
 • verbeteringen te laten aanbrengen aan zijn/haar persoonsgegevens;
 • zich te verzetten tegen de bewaring en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Men kan daartoe contact opnemen met privacy@nationale-loterij.be of zich inloggen op zijn Nationale Loterij speelrekening op www.nationale-loterij.be.

De leden die toestemming hebben verstrekt voor het ontvangen van direct marketing boodschappen , hebben tevens de mogelijkheid om via iedere ontvangen e-mail mee te delen dat zij geen dergelijke boodschappen meer wensen te ontvangen.

De verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens is de Nationale Loterij, NV van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel.

Het lid van de club verklaart dat alle door hem/haar verstrekte persoonsgegevens in het kader van de registratieprocedure juist zijn.

Het lid verklaart geen identiteitsgegevens te hebben uitgevonden, geleend, misbruikt of nagemaakt om geregistreerd te kunnen worden.

Het lid zal na de registratie meteen elke wijziging in zijn/haar persoonsgegevens melden.

Het lid stemt ermee in dat zijn/haar persoonsgegevens kunnen worden gecontroleerd door de Nationale Loterij of door elke derde die voor haar optreedt. De houder van een speelrekening verklaart dat zodanige controle geen inbreuk maakt op zijn/haar persoonlijke levenssfeer.

Elke vermeende poging tot identiteitsfraude kan aanleiding geven tot het indienen van een klacht door de Nationale Loterij bij de bevoegde instanties.

Elke Gebruiker draagt zelf de (telecommunicatie)kosten om de website te kunnen gebruiken en om met de Nationale Loterij te communiceren.

De Nationale Loterij wint de persoonlijke gegevens van de leden van het voordelen programma uitsluitend in voor eigen gebruik. De Nationale Loterij verbindt zich er bijgevolg toe om de persoonlijke gegevens van de leden niet door te geven noch te verkopen aan derden, opdat die derden de gegevens in kwestie zouden gebruiken voor commerciële doeleinden.

7. Verantwoordelijkheden

In het geval van misbruik, bewezen fraude, vermoeden van fraude of vermoeden van bedrog, behoudt de Nationale Loterij zich formeel het recht voor om het betrokken lid(leden) uit te sluiten van de Nationale Loterij Club. Die uitsluiting gebeurt bovendien zonder enige afbreuk te doen aan alle overige rechten van de Nationale Loterij om eventueel een integrale schadevergoeding te eisen van het betrokken lid (leden). De Nationale Loterij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een prijs (cadeaucheque, enz.) tijdens zijn verzending per post verloren raakt.

Wanneer een prijs niet ter bestemming geraakt (onjuist adres, geadresseerde verhuisd, geen reactie van het lid op de aankondiging dat hij heeft gewonnen, …), of wanneer een lid van de club geen gevolg geeft aan een verzoek vanwege de Nationale Loterij om bijkomende informatie, dan zal er een bericht worden verstuurd naar het door het desbetreffende lid opgegeven e-mailadres. In dat bericht zal hem één week de tijd worden gegund om alsnog de gevraagde gegevens voor de verzending van de prijs mee te delen.

Blijft dat bericht onbeantwoord of worden de gevraagde gegevens niet tijdig verstuurd, dan verliest het desbetreffende lid elk recht op zijn prijs.

Er wordt maximum één prijs per lid van de Nationale Loterij Club toegekend.

Wie lid wordt van de Nationale Loterij Club, wordt verondersteld om de specifieke eigenschappen en beperkingen van het internet te kennen en te aanvaarden, in het bijzonder op het vlak van het technische vermogen en van het risico voor verbreking van de internetverbinding, en, meer in het algemeen, inzake de risico’s die inherent zijn aan elke internetaansluiting en aan elke gegevensoverdracht via het internet, inzake de ontstentenis van enige beveiliging van bepaalde gegevens tegen mogelijke diefstal, en inzake de mogelijke besmettingsrisico’s door virussen op het netwerk.

Noch de Nationale Loterij zelf, noch haar personeelsleden, noch derden waarop zij een beroep doet, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor wat hierna wordt opgesomd:

 • gebrekkige gegevensoverdrachten via het internet;
 • de slechte werking hetzij van het internet zelf, hetzij van de aangewende software, hetzij van het mobiele netwerk;
 • om het even welk gebrek op technisch vlak en inzake hardware en software;
 • om het even welke schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de organisatie van de Nationale Loterij Club, met inbegrip van de eigenlijke deelneming aan de club, de bepaling van winnaars en de toekenning van prijzen.

De Nationale Loterij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een verbreking van de internetverbinding of van welke functioneringsstoornis dan ook. Elk lid van dit voordelen programma is verplicht om alle vereiste maatregelen te treffen om zijn persoonlijke gegevens te beschermen en om de op zijn computer geïnstalleerde softwareprogramma’s te beveiligen tegen om het even welke vorm van beschadiging. Zowel het inloggen op de website van de Nationale Loterij als de eigenlijke deelneming aan de Nationale Loterij Club ressorteren onder de volle en integrale verantwoordelijkheid van de leden zelf.

Evenmin kan de Nationale Loterij aansprakelijk worden gesteld bij wijziging, inkorting of annulering van het onderhavige Nationale Loterij Club en/of voordelenprogramma wegens een geval van overmacht of in een omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van de Nationale Loterij.

8. Uitschrijven van de Nationale Loterij Club

Indien het lid wil uitschrijven van de club en dus geen voordelen meer wenst te ontvangen, kan hij dit door zich aan te melden op www.nationale-loterij.be en uit te schrijven, of via privacy@nationale-loterij.be of per post via: Nationale Loterij, de Nationale Loterij Club, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel.