Ga naar hoofdcontent

Gebruiksvoorwaarden


A.  Raadpleging van www.nationale-loterij.be en algemene toegang tot de Internet Site

1. Identificatie van de eigenaar van de internetsite

De verantwoordelijke uitgever, de beheerder  en de eigenaar van deze internetsite is de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, opgericht bij wet van 19 april 2002 houdende rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wiens maatschappelijke zetel is gevestigd Belliardstraat 25-33 te 1040 Brussel (Etterbeek), met als ondernemingsnummer BTW BE 0223.967.357, die geregistreerd is in het rechtspersonen register van Brussel, en in rechte vertegenwoordigd wordt door haar gedelegeerd bestuurder, hierna 'de Nationale Loterij'. 

2. Definities

'Internetsite': de internetsite www.nationale-loterij.be, inbegrepen de internetpagina’s van de Nationale Loterij waarop het Spelaanbod beschikbaar is, alsook alle andere kanalen waarlangs de Nationale Loterij het Spelaanbod beschikbaar stelt met behulp van middelen van de informatiemaatschappij;   

'Gebruiker':  een bezoeker van bovenstaande internetsite, die zich aldaar eventueel kan laten registreren door middel van een formulier dat hem beschikbaar wordt gesteld of die zich er een speelrekening aanmaakt.  

'Gegevens van de Nationale Loterij' of 'Data': alles wat er op de internetsite verschijnt, onder meer doorlopende teksten, hyperlinks, citaten, cijfergegevens, slogans, vermeldingen, gegevensbanken, grafieken, statistieken, foto’s, afbeeldingen, portretten, illustraties, tekeningen, logo’s, beeldmerken, woordmerken, geluiden, films, animatiereeksen, reproducties, ideeën, concepten, enz.

'Algemene Voorwaarden': de Algemene gebruiksvoorwaarden van de internet site  www.nationale-loterij.be houdende: 

 • de regels voor de Raadpleging van www.nationale-loterij.be en de algemene toegang tot de Internet Site,  
 • de regels van de Nationale Loterij Club,
 • de algemene online verkoopsvoorwaarden of de toepasselijke regels omtrent het Spelaanbod

als aanvulling op de andere reeds toepasselijke bepalingen (b.v. reglementaire bepalingen, gebruiksvoorwaarden, …);  

'Algemene verkoopsvoorwaarden': De toepasselijke regels omtrent het Spelaanbod als aanvulling op de andere reeds toepasselijke bepalingen (bij voorbeeld: reglementaire bepalingen, gebruiksvoorwaarden, …);

'Kandidaat-speler': Elkeen die het registratieproces doorloopt met het oog op eventuele toegang tot het interactief spelsysteem van de Nationale Loterij;  

'Speler': Een individuele fysieke persoon die door de Nationale Loterij geregistreerd is en die kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en de spelregels, deze aanvaardt en als dusdanig gebruik mag maken van het Spelaanbod op de Website overeenkomstig de Algemene online verkoopsvoorwaarden en de reglementaire bepalingen;  

'Speelrekening': Ook 'Spelersrekening', de elektronische rekening van de Speler waarop de Speelwaarde staat, van waaruit de Speler kan gebruik maken van het Spelaanbod;  

'Nationale Loterij Club' of 'Voordelen programma': gratis voordelenprogramma aangeboden door de Nationale Loterij, dat sowieso de Spelers die houder zijn van een Spelersrekening omvat, en waarvan ook alle fysieke personen genieten die zich bij de Nationale Loterij hebben ingeschreven om van deze voordelen te genieten, en aan wie de Nationale Loterij gratis voordelen met betrekking tot de Nationale Loterij en haar producten aanbiedt, met name wedstrijden, cadeaucheques, kortingen, uitnodigingen etc.   

'Speelwaarde': De elektronische pecuniaire waarde die op de Speelrekening van de Speler staat en die uitsluitend bestemd is voor het gebruik in de context van het Spelaanbod (mits het saldo om te spelen toereikend is en geen speellimiet bereikt is);  

'Beschikbare saldo': De Speelwaarde die door de Speler vrij kan worden aangewend om deelnameverwervingen te bekomen, d.w.z. de Speelwaarde min het Geblokkeerde saldo;  

'Geblokkeerde saldo': De Speelwaarde die automatisch afgehouden of gereserveerd wordt ter uitvoering van diverse verrichtingen (vb. speldeelnames, overschrijvingen naar bankrekening, …);  

'Gestort inzetsaldo': De Speelwaarde die door de Speler opgeladen werd op de Speelrekening en ingezet kan worden, d.w.z. de Speelwaarde min zowel het Winstsaldo als het Geblokkeerde saldo;  

'Winstsaldo': Het totaalbedrag aan niet geblokkeerde Speelwaarde die gevormd wordt door de winst ingevolge gebruik van het Spelaanbod, met andere woorden de Speelwaarde min zowel het Gestort inzetsaldo als het Geblokkeerde saldo;  

'Spelaanbod': Het geheel van interactieve diensten van de Nationale Loterij, die de Speler kan gebruiken zonder zijn gelijktijdige fysieke aanwezigheid met de Nationale Loterij (of één van haar verkopers) en dankzij hetwelk hij op afstand via het Internet producten van de Nationale Loterij kan aankopen;    

'Klacht': Een klacht bij de bevoegde overheden en justitie (politie, parket, …), al dan niet met burgerlijke partijstelling vanwege de Nationale Loterij;   

'Rijksregisterwet': De wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en alle actualiseringen en wijzigingen daaraan;  

'Wetboek van economisch recht' : Het Wetboek van economisch recht van 28/03/2013, en alle actualiseringen en wijzigingen daaraan ; 

3. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden gelden voor de internetsite en voor alle verrichtingen die op de internetsite worden uitgevoerd, inbegrepen de online verkoop van loterijen. Iedere gebruiker die toegang krijgt tot de internetsite, erop surft, er informatie raadpleegt en er loterijen koopt, aanvaardt onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde op de internetsite toegankelijk. Het staat de gebruikers vrij om een exemplaar van de gebruiksvoorwaarden af te drukken en te bewaren. Onderhavige gebruiksvoorwaarden worden aangeboden in het Nederlands, in het Frans en in het Duits. Geen enkele van deze drie versies heeft enige voorrang op de andere. Elk gebruik van deze internetsite van de Nationale Loterij impliceert de kennis en de aanvaarding door de gebruikers van de huidige algemene voorwaarden. 

4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonlijke gegevens

De Nationale Loterij handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie hieromtrent, onder meer over uw rechten als gebruiker, kan u terugvinden in onze Privacyverklaring.

5. Inlichtingen over cookies

Op de internetsite worden ook 'cookies' (en vergelijkbare technologieën) gebruikt.

De cookie policy en de voorkeuren i.v.m. cookies kunnen hier geraadpleegd worden.

Elke gebruiker kan ofwel alle cookies aanvaarden, ofwel alle cookies weigeren door middel van de ad hoc instellingen van zijn internetbrowser of van de internetsite en anoniem op de internetsite  surfen, ofwel de cookies regelen via de instellingen van de internetsite.  Wanneer hij als speler verbonden is, kan de gebruiker niet anoniem surfen. Een anoniem gebruiker zal de internetsite evenwel op een minder comfortabele manier kunnen bezoeken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat in de internetbrowser van de computer van een gebruiker is opgeslagen wanneer die gebruiker een website raadpleegt. De meeste websites gebruiken cookies om te kunnen functioneren en om de gebruikservaring te verbeteren. Bovendien bieden cookies de mogelijkheid om voorkeuren te onthouden, hetzij tijdens een bezoek aan een website, hetzij met het oog op een volgend bezoek. Eigenlijk kunnen cookies worden beschouwd als het 'geheugen' van een website. Cookies worden ten hoogste twaalf maanden bewaard op de harde schijf van de computer van een gebruiker. Via de cookies die op de internetsite worden gebezigd, kan een gebruiker niét als persoon worden geïdentificeerd.  

Immers, de gegevens met betrekking tot die cookies kunnen niet worden verbonden met een naam noch met een voornaam, aangezien ze geen enkele informatie van persoonlijke aard bevatten. Enkel het IP-adres van een gebruiker zal worden herkend, omdat de cookies daarmee in verband staan. De Nationale Loterij doet al het mogelijke om cookies-voorkeuren na te leven. Die voorkeuren kunnen worden uitgedrukt door op volgende daartoe bestemde link te klikken. Desalniettemin kan het gebeuren dat er toch een 'ongewenste' cookie wordt gebruikt. Voor alle veiligheid is het daarom raadzaam om via de 'Help'-functie de cookie-instellingen van de internetbrowser te wijzigen.

Voor meer informatie over de rechten van de internetgebruiker kan de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie worden geraadpleegd. Meer details over cookies zelf is te vinden op www.allaboutcookies.org 

Wanneer de cookies werden aanvaard, kan de Nationale Loterij bepaalde verzamelde gegevens (het betreft anonieme gegevens) gebruiken om doelgerichte reclameboodschappen weer te geven of te laten weergeven op haar site, de sites van derden of de sociale media.

Onder geen enkel beding kan de Nationale Loterij aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die het gevolg is van het verkeerde gebruik of van het misbruik van gegevens door haar directe partners.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De Nationale Loterij is de eigenares van de intellectuele rechten of de houdster van het gebruiksrecht voor alle  creaties die van de internetsite afkomstig zijn of die zich op de internetsite bevinden. Bij uitbreiding geldt een dergelijke bescherming voor álles wat op de internetsite staat, d.w.z. de 'gegevens van de Nationale Loterij' of  'Data', zoals hoger gedefinieerd.

De rechten met betrekking tot de Data worden beheerd door de Nationale Loterij. De Nationale Loterij is gemachtigd om de Data te allen tijde eenzijdig te (laten) wijzigen of te verwijderen. Een dergelijke verrichting kan volstrekt niet worden beschouwd als een vergissing en creëert evenmin een precedent.

Een gebruiker beschikt uitsluitend over een strikte gebruikslicentie voor de gegevens enkel in het kader van het normale gebruik van de internetsite op één computer én uitsluitend voor privédoeleinden.

Het is een gebruiker verboden om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, kopiëren, te verspreiden, aan te passen, om te vormen, te vertalen, enz. zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Nationale Loterij en eventueel van de oorspronkelijke houder van de intellectuele eigendomsrechten.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nationale Loterij is het een gebruiker evenmin toegestaan om een hyperlink aan te brengen, ter verwijzing naar de internetsite, noch een 'Deep Link', d.w.z. wanneer de internetsite zichtbaar zou worden opgenomen in een andere website.

De gebruiker vrijwaart en vergoedt de Nationale Loterij voor om het even welke door hem gepleegde of geïnspireerde inbreuk op de rechten van de Nationale Loterij of op de rechten van derden. Het kan bijvoorbeeld gaan om auteursrechten en naburige rechten, rechten met betrekking tot gegevensbanken, octrooirechten, de rechten van een  afgebeelde persoon om de verspreiding van zijn portret te verbieden, enz.

De Nationale Loterij kan hoegenaamd niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens die niet in overeenstemming zijn met om het even welke reglementaire bepaling. Overigens hoeven het taalgebruik en de woordkeuze op de internetsite en in de huidige algemene voorwaarden niet noodzakelijk identiek te zijn aan de woordkeuze en het taalgebruik in de reglementaire bepalingen.

Zodra een gebruiker vermoedt dat er in de gegevens een fout of een onnauwkeurigheid is geslopen, dient hij de Nationale Loterij op de hoogte te brengen. Vervolgens stelt de Nationale Loterij een grondig onderzoek in. De Nationale Loterij is o.a. toegankelijk via het volgende contactformulier.

7. Aansprakelijkheid

De gegevens die zich op deze internetsite bevinden, zijn louter informatief en indicatief. De informatie in kwestie dient uitsluitend om algemene inlichtingen te verstrekken over de producten van de Nationale Loterij. 

Het resultaat van iedere door de Nationale Loterij georganiseerde trekking dat op deze internetsite wordt gepubliceerd, wordt meegedeeld onder voorbehoud van de overeenstemming tussen, enerzijds, dat op deze internetsite bekendgemaakte resultaat en, anderzijds, het officiële, formele resultaat van de desbetreffende trekking dat werd opgenomen in het verslag van de gerechtsdeurwaarder die de trekking heeft gecontroleerd.

De Nationale Loterij zet alle menselijke en technische middelen in die vereist zijn om de grootst mogelijke kwaliteit van deze internetsite te waarborgen. Tevens levert de Nationale Loterij alle inspanningen die redelijkerwijze mogelijk zijn om deze internetsite up-to-date te houden en om onjuiste gegevens te vermijden.

Daarentegen dient er rekening te worden gehouden met het snel veranderende karakter van zowel wetten en reglementen als informatie in het algemeen, en met de risico's die inherent zijn aan elektronische communicatie in het algemeen, waardoor er vertragingen, lacunes en andere onnauwkeurigheden kunnen voorkomen met betrekking tot de gegevens die op deze internetsite worden gepubliceerd. Daardoor kan de Nationale Loterij niet garanderen dat de gegevens te allen tijde volledig, nauwkeurig, bijgewerkt en niet vervormd zijn.

Bijgevolg wijst de Nationale Loterij om het even welke verantwoordelijkheid af bij vergissing, onjuistheid, lacune, onnauwkeurigheid of vervorming met betrekking tot de informatie die op deze internetsite wordt gepubliceerd.  Bovendien kan de Nationale Loterij op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse en onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of de raadpleging van gegevens op deze internetsite.

Wanneer een gebruiker van deze internetsite van oordeel is dat hij niet kan instemmen met wat voorafgaat, dan verzoekt de Nationale Loterij hem om deze internetsite niet te gebruiken. Wanneer een gebruiker een onjuistheid of een afwijking constateert op deze internetsite, dan verzoekt de Nationale Loterij hem om haar dit euvel zo spoedig mogelijk mee te delen.

8. Neerlegging van klacht door de Nationale Loterij

Er kan klacht worden neergelegd bij de bevoegde overheid en bij het gerecht (politie, parket, …) tegen om het even welke (ook veronderstelde) poging om de internetsite, het netwerk, de gegevensbanken, de gegevens zelf, de software en/of de hardware op een ongeoorloofde manier te wijzigen, te beschadigen, te misbruiken of te vernietigen. De Nationale Loterij zal zich telkens burgerlijke partij stellen.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

§1. Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden erkent de Gebruiker onherroepelijk ervan kennis te hebben genomen en de gelding ervan te aanvaarden. Wijzigingen  aan deze Algemene Voorwaarden, die betrekking hebben op de rechten en plichten van de Speler, zullen hem steeds ter kennisname en aanvaarding aangeboden worden. 

§2. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 

§3. Uitsluitend de rechter van het gerechtelijk arrondissement van de hoofdzetel van de Nationale Loterij, is bevoegd om betwistingen te beoordelen betreffende het Spelaanbod, de Algemene Voorwaarden of/en de Website.

§4. Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden hetzij nietig verklaard wordt, hetzij buiten werking gesteld wordt, blijven de overige bepalingen onverkort verder gelden. Voor elke vernietigde of buiten werking gestelde bepaling zal naar de werkelijke wil van de partijen gezocht worden overeenkomstig het Belgisch burgerlijk recht.  

B.  Reglement van de Nationale Loterij Club

1. Inleiding

De Nationale Loterij Club (hierna “de club”) is het voordelenprogramma van de Nationale Loterij NV van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel BE. 0223.967.357 RPR Brussel. 

Zelfs als u  niet over een speelrekening van de Nationale Loterij beschikt kunt u genieten van  de voordelen van de Nationale Loterij Club.  

Elk houder van een speelrekening is automatisch lid van de Nationale Loterij Club.  

Als lid van deze club kunt u  dan  uitkijken naar leuke verrassingen: gratis krasbiljetten, kortingen, exclusieve uitnodigingen, unieke wedstrijden die je onvergetelijke ervaringen bezorgen.  

Via e-mail, via de internetsite, de app of per brief zullen  de leden van de club regelmatig verrast worden met uitzonderlijke voordelen, exclusieve wedstrijden of leuke acties van uiteenlopende waarde.  

De toegekende voordelen zijn  onder geen beding gelinkt aan het spelgedrag van de spelers. Iedereen heeft evenveel kans om voordelen te ontvangen of te winnen.  

Aan de leden van de Club kunnen verschillende diensten en functionaliteiten worden aangeboden, zoals de mogelijkheid om een spelbulletin op voorhand klaar te maken of zijn favoriet bulletin te registreren.  De Nationale Loterij is niet verplicht om deze diensten en functionaliteiten permanent aan te bieden en kan deze te allen tijde stopzetten zonder vooropzeg.    

2. Lidmaatschap

2.1. Wie kan zich registreren? 

Iedereen die ouder is dan 18 en in België woont kan zich registreren. Maximaal één inschrijving per persoon. Registreren is gratis en zonder enige aankoopverplichting. Men hoeft dus ook geen klant te zijn van de Nationale Loterij. Om deel te nemen aan bepaalde wedstrijden en om van bepaalde voordelen te genieten, heb je weliswaar een speelrekening van de Nationale Loterij  nodig.  

2.2. Hoe een Nationale Loterij account aanmaken?  

2.2.1. Inschrijven via  www.nationale-loterij.be 

Je kan een Nationale Loterij account  aanmaken via  www.nationale-loterij.be.  

2.2.2. Inschrijven via een inschrijvingsformulier

Dit formulier is beschikbaar in de deelnemende verkooppunten van de Nationale Loterij of occasioneel op door de Nationale Loterij ondersteunde events. Stuur je ingevuld formulier terug via de post, frankeren hoeft niet, of laat het scannen in deelnemend verkooppunt.  

3. Geldige inschrijving

Vul de gevraagde gegevens correct in. Indien je online inschrijft, ontvang je een activatie e-mail met een link ter bevestiging van je inschrijving. Het is belangrijk dat je op de link klikt. Pas daarna is je lidmaatschap geldig. Indien je via een inschrijvingsformulier hebt ingeschreven, is je handtekening vereist. In beide gevallen moet de inschrijver een login en een passwoord aanmaken op de internetsite. 

4. Voordelen van de Club van de Nationale Loterij

4.1. Na de inschrijving

De leden van de club kunnen via de website  www.nationale-loterij.be deelnemen aan de exclusieve wedstrijden en op de hoogte blijven van nieuwe acties en voordelen.  

4.2. Inruilen van cadeaucheques

In de communicatie die je van ons ontvangt, verwijzen we naar het verkooppunt dat je desgevallend bij je inschrijving (of later) aangaf als favoriete verkooppunt. Maar in principe kan je elke cadeaucheque (met barcode) in om het even welk deelnemend verkooppunt van de Nationale Loterij inruilen uitgezonderd enkele specifieke acties.

Ga dus naar een deelnemend verkooppunt en breng je cadeaucheque of je lidkaart (met barcode) mee. De validatiecode geldt voor één deelname en is niet cumuleerbaar. De cheque is niet geldig zonder validatiecode. De waarde is ook niet omzetbaar in baar geld. De cadeaucheque vervalt na de geldigheidstermijn. Acties zijn geldig enkel in de deelnemende verkooppunten van de Nationale Loterij en zolang de voorraad strekt. In bepaalde gevallen kunnen de cadeaucheques ook rechtstreeks op jouw spelersrekening gebruikt worden.

5. Deelnemende verkooppunten

Vrijwel alle verkooppunten van de Nationale Loterij nemen deel aan het voordelenprogramma van de Nationale Loterij. Het kan evenwel voorkomen dat een verkooppunt  niet actief kan deelneemen. Je kan meer informatie vinden op  www.nationale-loterij.be.

6. Persoonsgegevens en voordelenprogramma

Eenieder die zich registreert bij de club op www.nationale-loterij.be of via een formulier, stemt ermee in dat zijn persoonlijke gegevens (geslacht, naam, voornaam, geboortedatum, e-mail adres en telefoon nummer, postcode en gemeente en eventueel favoriet verkooppunt) worden bewaard zo lang als nodig is en voor gerelateerde zaken betreffende  het voordelenprogramma van de Nationale Loterij:

 • Aankondigen van kortingen en promoties 
 • Uitnodigingen en incentives 
 • Exclusieve wedstrijden 
 • Communicatie over de acties en voordelen van de Nationale Loterij  Club 
 • Surveys 
 • …   

indien je bij de inschrijving het juiste veld hebt aangevinkt, zal je ook communicaties over nieuwigheden, acties en promoties ontvangen van de Nationale Loterij via e-mail of brief.  

Een lid van de club heeft op elk ogenblik het recht om kosteloos:  

 • toegang en inzage te krijgen in zijn/haar persoonsgegevens; 
 • verbeteringen te laten aanbrengen aan zijn/haar persoonsgegevens; 
 • zich te verzetten tegen de bewaring en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.  

Men kan daartoe contact opnemen met privacy@nationale-loterij.be of zich inloggen op zijn Nationale Loterij speelrekening op www.nationale-loterij.be.

De leden die toestemming hebben verstrekt voor het ontvangen van direct marketing boodschappen, hebben tevens de mogelijkheid om via iedere ontvangen e-mail mee te delen dat zij geen dergelijke boodschappen meer wensen te ontvangen.

De verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens is de Nationale Loterij, NV van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel.  Het lid van de club verklaart dat alle door hem/haar verstrekte persoonsgegevens in het kader van de registratieprocedure juist zijn.   

Het lid verklaart geen identiteitsgegevens te hebben uitgevonden, geleend, misbruikt of nagemaakt om geregistreerd te kunnen worden.   

Het lid zal na de registratie meteen elke wijziging in zijn/haar persoonsgegevens melden.   

Het lid stemt ermee in dat zijn/haar persoonsgegevens kunnen worden gecontroleerd door de Nationale Loterij of door elke derde die voor haar optreedt. De houder van een speelrekening verklaart dat zodanige controle geen inbreuk maakt op zijn/haar persoonlijke levenssfeer. Elke vermeende poging tot identiteitsfraude kan aanleiding geven tot het indienen van een klacht door de Nationale Loterij bij de bevoegde instanties.  

Elke Gebruiker draagt zelf de (telecommunicatie)kosten om de website te kunnen gebruiken en om met de Nationale Loterij te communiceren.  

De Nationale Loterij wint de persoonlijke gegevens van de leden van het voordelen programma uitsluitend in voor eigen gebruik. De Nationale Loterij verbindt zich er bijgevolg toe om de persoonlijke gegevens van de leden niet door te geven noch te verkopen aan derden, opdat die derden de gegevens in kwestie zouden gebruiken voor commerciële doeleinden. 

7. Verantwoordelijkheden

In het geval van misbruik, bewezen fraude, vermoeden van fraude of vermoeden van bedrog, behoudt de Nationale Loterij zich formeel het recht voor om het betrokken lid (de leden) uit te sluiten van de Nationale Loterij Club. Die uitsluiting gebeurt bovendien zonder enige afbreuk te doen aan alle overige rechten van de Nationale Loterij om eventueel een integrale schadevergoeding te eisen van het betrokken lid (de leden). 

De Nationale Loterij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een prijs (cadeaucheque, enz.) tijdens zijn verzending per post verloren raakt. Wanneer een prijs niet ter bestemming geraakt (onjuist adres, geadresseerde verhuisd, geen reactie van het lid op de aankondiging dat hij heeft gewonnen, …), of wanneer een lid van de club geen gevolg geeft aan een verzoek vanwege de Nationale Loterij om bijkomende informatie, dan zal er een bericht worden verstuurd naar het door het desbetreffende lid opgegeven e-mailadres. In dat bericht zal hem één week de tijd worden gegund om alsnog de gevraagde gegevens voor de verzending van de prijs mee te delen.   

Blijft dat bericht onbeantwoord of worden de gevraagde gegevens niet tijdig verstuurd, dan verliest het desbetreffende lid elk recht op zijn prijs.  

Er wordt maximum één prijs per lid van de Nationale Loterij Club  toegekend.  

Wie lid wordt van de Nationale Loterij Club, wordt verondersteld om de specifieke eigenschappen en beperkingen van het internet te kennen en te aanvaarden, in het bijzonder op het vlak van het technische vermogen en van het risico voor verbreking van de internetverbinding, en, meer in het algemeen, inzake de risico’s die inherent zijn aan elke internetaansluiting en aan elke gegevensoverdracht via het internet, inzake de ontstentenis van enige beveiliging van bepaalde gegevens tegen mogelijke diefstal, en inzake de mogelijke besmettingsrisico’s door virussen op het netwerk. Noch de Nationale Loterij zelf, noch haar personeelsleden, noch derden waarop zij een beroep doet, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor wat hierna wordt opgesomd: 

 • gebrekkige gegevensoverdrachten via het internet; 
 • de slechte werking hetzij van het internet zelf, hetzij van de aangewende software, hetzij van het mobiele netwerk; 
 • om het even welk gebrek op technisch vlak en inzake hardware en software; 
 • om het even welke schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de organisatie van de Nationale Loterij Club, met inbegrip van de eigenlijke deelneming aan de club, de bepaling van winnaars en de toekenning van prijzen.  

De Nationale Loterij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een verbreking van de internetverbinding of van welke functioneringsstoornis dan ook. Elk lid van dit voordelen programma is verplicht om alle vereiste maatregelen te treffen om zijn persoonlijke gegevens te beschermen en om de op zijn computer geïnstalleerde softwareprogramma’s te beveiligen tegen om het even welke vorm van beschadiging. Zowel het inloggen op de website van de Nationale Loterij als de eigenlijke deelneming aan de Nationale Loterij Club ressorteren onder de volle en integrale verantwoordelijkheid van de leden zelf. 

Evenmin kan de Nationale Loterij aansprakelijk worden gesteld bij wijziging, inkorting of annulering van het onderhavige Nationale Loterij Club en/of voordelenprogramma wegens een geval van overmacht of in een omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van de Nationale Loterij. 

C. Algemene online verkoopsvoorwaarden van de loterijen op www.nationale-loterij.be - Toepasselijke regels omtrent het spelaanbod 

Art. 1. Inleiding

Het gebruik van het interactief spelsysteem van de Nationale Loterij en het online en op afstand kopen van loterijen op de internetsite van de Nationale Loterij is afhankelijk van de kennis en aanvaarding van de onderhavige Algemene online verkoopsvoorwaarden of toepasselijke regels omtrent het Spelaanbod.  

De Algemene online verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk naast de van kracht zijnde reglementaire besluiten vastgelegd bij Koninklijk besluit (Koninklijk besluit van 24 november 2009 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij; Koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij). Je vindt deze documenten hier terug.

Gedragscodes waaraan de Nationale Loterij onderworpen is:  

De Nationale Loterij is lid van BeCommerce en verbindt zich ertoe de BeCommerce-gedragscode na te leven. De Nationale Loterij is tevens onderworpen aan andere gedragscodes of zelfregulering: meer info.

Art. 2. Spelaanbod

§1. De Speler heeft het recht om gebruik te maken van het Spelaanbod in overeenstemming met de reglementaire bepalingen, de huidige Algemene Voorwaarden en de nadere uitvoerings- en deelnemingsvoorwaarden zoals vastgesteld door het directiecomité van de Nationale Loterij (zie spelregels ivm de loterijspelen op de website). De toegang tot en het gebruik van het Spelaanbod is alleen toegestaan voor rechtsbekwame meerderjarige natuurlijke personen die zich bevinden op het Belgisch grondgebied wanneer zij ervan gebruikmaken. 

§2. In de zin van de Wetboek van Economisch Recht, worden de volgende gegevens meegedeeld aan de Speler, en dit op ondubbelzinnige, heldere en begrijpelijke wijze door elk middel dat aangepast is aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand:  

Verkoper / dienstenverstrekker:  

 • Nationale Loterij 
 • Naamloze vennootschap van publiek recht 
 • Belliardstraat 25-33 
 • 1040 ETTERBEEK (BRUSSEL) 
 • België 
 • BTW BE 0223967357 
 • RPR BRUSSEL 
 • Telefoonnummer : 02/238.45.11  

De belangrijkste kenmerken, met inbegrip van de prijzen, leveringskosten, betalingswijze, van de producten of diensten zijn raadpleegbaar op de Website.  

Recht om van een aankoop af te zien is niet van toepassing:  

De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien.  

Tenzij anders vermeld op de Website worden in principe geen bijkomende kosten aangerekend voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand. De geldigheidsduur van het Spelaanbod of van de prijs zal telkens waar mogelijk worden meegedeeld. In geval van duurzame of periodieke dienstverlening zal de minimumduur van de overeenkomst worden meegedeeld. 

§3. Het Spelaanbod kan niet beschouwd worden als een “financiële dienst” in de zin van artikels VI.54 en volgende het Wetboek van economisch recht  

§4. De Speler kan over (de kwaliteit van) de dienstverlening een klacht neerleggen de Nationale Loterij op voornoemd adres en via het op de Internetsite daartoe beschikbare formulier.  

§5. De handelingen die de Nationale Loterij stelt, vallen buiten het toepassingsgebied van het boek VII van het Wetboek van economisch recht betreffende de betalingsdiensten.

Art. 3. Verwerking van Persoonsgegevens van de Speler

De Nationale Loterij handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie hieromtrent, onder meer over uw rechten als Speler, kan u terugvinden in onze Privacyverklaring.  

De Speler verklaart dat alle door hem/haar verstrekte persoonsgegevens in het kader van de registratieprocedure correct zijn. De Kandidaat-speler verklaart geen identiteitsgegevens te hebben uitgevonden, geleend, misbruikt of nagemaakt om als Speler geregistreerd te kunnen worden. De Speler zal na de registratie aan de Nationale Loterij meteen elke wijziging in zijn/haar persoonsgegevens melden.  

Deze persoonsgegevens kunnen op elk ogenblik worden gecontroleerd door de Nationale Loterij of door een derde die voor haar optreedt. Controles kunnen worden verricht in het Rijksregister op grond van het meegedeelde identificatienummer van het Rijksregister, met behulp van de elektronische identiteitskaart (vb. dankzij een elektronische kaartlezer), of/en alle andere beschikbare gegevensbronnen. 

Elke vermeende poging tot identiteitsfraude kan aanleiding geven tot weigering tot opening van een Spelersrekening, dan wel tijdelijke of definitieve blokkering van de Spelersrekening met desgevallend een klacht bij de bevoegde instanties.  

Art. 4. Data op de Internetsite betreffende het spelaanbod  

§1. De Nationale Loterij beheert de rechten op de Data. Alle Data behoren toe aan de Nationale Loterij, tenzij deze de rechten daarop uitdrukkelijk ontkent. De Nationale Loterij mag steeds de Data eenzijdig (doen) wijzigen of verwijderen. Dergelijke handeling maakt geenszins enige fout uit. Dergelijke actie schept geen precedent. De Nationale Loterij kan “geval per geval” beoordelen om de Data te wijzigen, verwijderen of gebruiken.  

§2. De Gebruiker beschikt uitsluitend over een strikte gebruikslicentie ten aanzien van de Data in het kader van het normaal gebruik van het Spelaanbod. Het is verboden om de Data voor andere doeleinden te hanteren. De Gebruiker mag aldus geenszins de Data kopiëren, verspreiden, aanpassen, wijzigen, vertalen, enz. zonder de toestemming van de Nationale Loterij en, in voorkomend geval, de oorspronkelijke titularis van de intellectuele eigendomsrechten. Het is de Bezoeker tevens verboden om een 'hyperlink' te plaatsen naar de website van de Nationale Loterij of aan 'deeplinking' te doen (dit is het integreren van de website in een andere website) zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Nationale Loterij. 

§3. De Algemene Voorwaarden en reglementaire bepalingen primeren op de Data. De Data die niet zouden overeenstemmen met de Algemene Voorwaarden en/of reglementaire bepalingen verbinden de Nationale Loterij niet. Het taalgebruik en de woordkeuze die de Nationale Loterij hanteert op de Website hoeft niet identiek te zijn met deze die gehanteerd is in de Algemene Voorwaarden of reglementaire bepalingen. De Nationale Loterij ziet echter erop toe dat het taalgebruik en de woordkeuze, geen aanleiding geeft tot misleiding bij de Gebruiker in geval van afwijkingen.  

§4. Als de Gebruiker vermoedt dat een misvatting voorkomt in de Data zal deze meegedeeld worden aan de Nationale Loterij die de melding grondig zal onderzoeken.  

§5. De Gebruiker vrijwaart en vergoedt de Nationale Loterij voor (de) inbreuk(en) die de Gebruiker pleegt op haar rechten of de rechten van derden (vb. auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, octrooirechten, portretrechten, …). 

Art. 5. Gebruik van de Speelwaarde

§1. De Speelwaarde is geen 'elektronisch geld' zoals omschreven in artikel I.9. 26° van het Wetboek van economisch recht. De Speler mag de Speelwaarde alleen inzetten bij het Spelaanbod van de Nationale Loterij. De Speelwaarde is aldus niet bestemd en kan/mag niet worden gebruikt voor de aanschaffing van goederen en/of diensten bij andere handelaren dan de Nationale Loterij.   

§2. Alleen als de Speelwaarde toereikend en beschikbaar is en geen speellimiet bereikt is, kan de Speler gebruik maken van het Spelaanbod. De Speelwaarde is beschikbaar voorzover de Speelwaarde niet geblokkeerd is (bvb. wegens een opdracht tot overschrijving van het Winstsaldo ingevolge een lopende deelname, …).  

§3. De Nationale Loterij is niet verantwoordelijk als de speldeelname niet geaccepteerd wordt als de beschikbare Speelwaarde hetzij ontoereikend is of is geworden in de loop van een doorlopende speldeelname, hetzij een speellimiet bereikt is op het ogenblik van de speldeelname of op het ogenblik van de controle bij een doorlopende deelname. Er is een automatisch controlesysteem dat automatisch nagaat of de Speelwaarde toereikend is voor een deelnameverwerving en of er geen speellimiet is bereikt.  

§4. De Speler kan het Gestort saldo niet terug naar zijn bankrekening laten overschrijven, tenzij in de gevallen voorzien in artikel 7 van huidige Algemene Online Verkoopsvoorwaarden. Het opladen of provisioneren van Speelwaarde is geen “verkoop op afstand” in de zin van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.  

§5. De Speler kan wel het Winstsaldo naar zijn bankrekening laten overmaken. Winsten vanaf vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) worden op de bankrekening van de Speler overgemaakt nadat de Speler zichzelf op de zetel van de Nationale Loterij gemeld heeft, behoudens in het geval dat de speler tijdig aantoont in de onmogelijkheid te verkeren om zich naar de zetel van de Nationale Loterij te begeven door overmacht gedurende de periode dat het lot opeisbaar is.  

§6. De limiet voorzien bij koninklijk besluit van 24 november 2009 in artikel 10, §1, 5°, letters b) en c) wordt gecontroleerd op dagelijkse basis, op het einde van de dag om middernacht.  

§7. Wanneer de Speler gebruik maakt van het Spelaanbod, wordt in de mate van het nodige eerst het Gestort inzetsaldo verminderd. Pas als het Gestort inzetsaldo nul is, wordt het Winstsaldo verminderd.   

§8. Tenzij anders vermeld op de Website kan de Speler in principe deelnemen aan een spel uit het Spelaanbod tot dezelfde dag- en uurlimieten voor de deelnemingsverwervingen als in de fysieke winkelpunten van de Nationale Loterij in zoverre toegang tot de Website mogelijk is.  

§9. Elke vermeende poging tot witwaspraktijken via de Website kan weigering tot opening van een Spelersrekening, dan wel tijdelijke of definitieve blokkering van de Spelersrekening met desgevallend een klacht bij de bevoegde instanties tot gevolg hebben.  

§10. Eventuele bonussen zijn niet in geld opvraagbaar of inruilbaar. Wanneer er meerdere bonussen mogelijk zijn, zijn zij niet cumuleerbaar, tenzij de Nationale Loterij dat uitdrukkelijk anders vermeldt en toelaat.  

Art.6. Bewijsvoering

§1. De door de speler uitgevoerde transacties worden geregistreerd op een gegevensdrager van de Nationale Loterij. Deze registraties gelden als bewijs bij betwisting. Het bewijs is onweerlegbaar. Het betreft inzonderheid transacties die zijn verbonden aan:  

 • deelnemingsverwervingen, 
 • verrichtingen rond beschikbare tegoeden, 
 • inzetten die afgehouden worden van de beschikbare tegoeden, 
 • door de spelen bekomen loten/winsten, 
 • betaling van de loten/winsten, en 
 • wijzigingen van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker.  

§2. Als een vordering wordt ingesteld tegen de Nationale Loterij, heeft informatie die niet voorkomt op voormelde gegevensdrager geen bewijskracht boven of tegen de bedoelde geregistreerde gegevens (bijvoorbeeld bevestigingsberichten, e-mails, weergaves of opnames van beelden van op het beeldscherm, enz.).  

§3. Elke e-game (virtueel biljet of spel) heeft een uniek transactienummer, dat vermeld staat op de e-game en dat een gespeelde e-game identificeert, zodra de speler de aankoop ervan heeft bevestigd. Dit transactienummer staat geregistreerd op het informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij. Of een bepaald lot uit het lotenplan al dan niet wordt toegekend aan een bepaald transactienummer, wordt door een toevalsgenerator bepaald op het moment dat de speler de koop bevestigt en er dus een transactienummer wordt gecreëerd. Er kan enkel een bepaald lot worden toegekend aan een e-game, indien het transactienummer van die e-game in het informaticasysteem, beheerd door de Nationale Loterij, alsdusdanig geregistreerd staat. Hoe een transactienummer van een e-game in voormeld informaticasysteem geregistreerd staat (winnend of verliezend en al dan niet een bepaald lotenbedrag volgens het lotenplan toekennend), kan de speler na de afsluiting van de e-game zien in het speloverzicht van zijn spelersrekening. Het spelmechanisme (scenario) van de e-game is slechts een virtuele weergave die overeenstemt met de al dan niet toekenning van een bepaald lot aan een transactienummer, zoals geregistreerd op het informaticasysteem. De Nationale Loterij neemt alle maatregelen om de overeenstemming van deze virtuele weergave met de gegevens op het informaticasysteem te verzekeren. Wat evenwel doorslaggevend is voor de al dan niet toekenning van een lot, zijn de gegevens gelinkt aan een transactienummer zoals geregistreerd in het informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij.  

§4. De 'eed' en de 'getuigenverklaring' hebben geen bewijskracht nopens de door de Speler ingeroepen transacties als de Speler zich op deze bewijsmiddelen beroept.  

§5. Elke vermeende poging om de bestanden van de gegevensdrager te (doen) wijzigen op ongeoorloofde wijze, te beschadigen, te misbruiken of te vernietigen kan weigering tot opening van een Spelersrekening, dan wel tijdelijke of definitieve blokkering van de Spelersrekening met desgevallend een klacht bij de bevoegde instanties tot gevolg hebben. 

Art. 7. Afsluiting van de Speelrekening

§1. Het Beschikbare saldo op het ogenblik van het afsluiten van de Spelersrekening wordt op de bankrekening van de Speler teruggestort. De Speler is te dien einde steeds verplicht een persoonlijk actief bankrekeningnummer op te geven. Doet de Speler dit niet, verzaakt de Speler aan zijn/haar recht op het Beschikbare saldo.  

§2. Wanneer de Speler, volgens de gegevens van de Nationale Loterij, overleden blijkt te zijn wordt de Speelrekening automatisch afgesloten.  

§3. De Nationale Loterij mag eveneens 'geval per geval' en eenzijdig beslissen om de speelrekening van een Speler te blokkeren of/en af te sluiten. De Speelrekening wordt in elk geval geblokkeerd of/en afgesloten als de Speler een ernstige of/en ongepast geachte gedraging stelt. Zulke beslissing gebeurt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis vanwege de Nationale Loterij. Een beslissing schept geen precedent en maakt geen fout uit. De Nationale Loterij kan in voorkomend geval, wanneer en zolang zij dat nodig acht, een retentierecht uitoefenen op alle Speelwaarde, met inbegrip van het Beschikbare saldo.  

Art. 8. Zelfuitsluiting  

§1. De Speler heeft steeds de mogelijkheid om zichzelf tijdelijk of definitief te laten uitsluiten van het Spelaanbod. 

§2. Als de Speler zichzelf definitief laat uitsluiten van het Spelaanbod, kan de Speler later voor onbepaalde duur, doch met een minimum van één jaar, niet meer deelnemen aan het Spelaanbod. 

§3. Na het verstrijken van een minimale uitsluitingsduur van één jaar kan de Speler vragen om zich te doen schrappen  van de definitieve uitsluitingslijst. De Speler moet deze aanvraag voldoende motiveren. Alvorens de Speler werkelijk van de uitsluitingslijst wordt geschrapt en terug kan deelnemen aan het Spelaanbod, zal een periode van drie maanden verstrijken. 

§4. Voor meer informatie klik hier.

Art. 9. Verantwoordelijkheid van de Nationale Loterij

§1. De Nationale Loterij is niet verantwoordelijk voor een geleden verlies, een gederfde winst of een verlies van een kans van de Gebruiker, tenzij in geval van bedrog of/en herhaalde zware fouten van de Nationale Loterij. Wanneer in de voornoemde gevallen schadevergoeding eisbaar zou zijn, kan deze niet meer bedragen dan het totaal der inzetten van de Speler van de voorbije drie (3) maanden te rekenen vanaf het ogenblik van het (eerste) schadegeval (in geval van een reeks van dezelfde schadegevallen).  

§2. De Nationale Loterij is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik of het verlies door de Speler van elk persoonlijk of vertrouwelijk gegeven dat toelaat toegang te hebben tot zijn Spelersrekening. In overeenstemming met de reglementaire bepalingen voorziet de Nationale Loterij in een procedure om een nieuw wachtwoord te verschaffen aan de Speler die het zijne verloren is.  

De Nationale Loterij is niet aansprakelijk voor het niet of gebrekkig functioneren van de aangeboden functionaliteiten op haar internetsite of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de internetsite, behoudens wanneer haar een zware fout, zware nalatigheid of bedrog kan ten laste gelegd worden.  

De Nationale Loterij is evenmin aansprakelijk voor de onrechtmatige toegang tot de Spelersrekening en de daaruit voortkomende gevolgen/geleden verliezen door de Speler, behoudens wanneer haar onvoldoende gepaste beveiligings-en voorzorgsmaatregelen kunnen ten laste gelegd worden.  

Art. 10. Toepasselijk recht en jurisdictie

§1. Door de Algemene Online verkoopsvoorwaarden te aanvaarden erkent de Gebruiker onherroepelijk ervan kennis te hebben genomen en de gelding ervan te aanvaarden. Wijzigingen aan deze Algemene Online verkoopsvoorwaarden, die betrekking hebben op de rechten en plichten van de Speler , zullen steeds ter kennisname en aanvaarding aan de Speler aangeboden worden.  

§2. De Algemene Online verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.  

§3. Uitsluitend de rechter van het gerechtelijk arrondissement van de hoofdzetel van de Nationale Loterij, is bevoegd om betwistingen te beoordelen betreffende het Spelaanbod, de Algemene Online verkoopsvoorwaarden of/en de Website.  

§4. Als een bepaling van de Algemene Online verkoopsvoorwaarden hetzij nietig verklaard wordt, hetzij buiten werking gesteld wordt, blijven de overige bepalingen onverkort verder gelden. Voor elke vernietigde of buiten werking gestelde bepaling zal naar de werkelijke wil van de partijen gezocht worden overeenkomstig het Belgisch burgerlijk recht. 

Art. 11. Klachtenbehandeling betreffende het spelaanbod en het online verkoop

 

De Nationale Loterij geeft de voorkeur aan een minnelijke regeling van klachten. De Gebruiker kan desgevallend zijn klacht meedelen aan de Nationale Loterij. De Gebruiker wordt dan binnen de 5 werkdagen ingelicht over de termijn waarbinnen hij van de Nationale Loterij een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.  

De Gebruiker kan ook een klacht indienen via de procedure die beschikbaar is op de site www.becommerce.be.   

Als er geen overeenstemming wordt bereikt met de Nationale Loterij kan de Gebruiker via dit systeem om bemiddeling vragen bij BeCommerce.  

Daarnaast kan de Gebruiker in geval van klachten ook gebruik maken van de door de Europese Commissie voorgestelde procedure voor geschillenbeslechting. Het ODR-platform is erop gericht om de consument en de onderneming hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (online) wijze te helpen beslechten. De instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Meer informatie over deze procedure kan u vinden via de volgende link: https://ec.europa.eu/odr/ en ook bij de consumentenombudsdienst in België: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl  

Art. 12. Geschillen betreffende het spelaanbod en de online verkoop

§1. Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  

§2. Geschillen tussen de Gebruiker en de Nationale Loterij over de juridische aspecten van elektronische handel en/of het niet naleven van de BeCommerce gedragscode, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Gebruiker als de Nationale Loterij worden voorgelegd aan BeCommerce.   

§3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Gebruiker zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de Nationale Loterij heeft voorgelegd.  

§4. De Nationale Loterij is gebonden aan de keuze van de Gebruiker om een geschil voor te leggen aan BeCommerce. 

§5. Wanneer de Nationale Loterij de tussenkomst aanvraagt zal de Gebruiker binnen vijf weken na een daartoe door de Nationale Loterij schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de Nationale Loterij de keuze van de Gebruiker niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de Nationale Loterij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.  

§6. BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.  

Art. 13. Diverse bepalingen

§1. De Gebruiker heeft de keuze om de op de Website beschikbare talen naar eigen keuze in te stellen.  

§2. De Speler kan aan de Nationale Loterij een 'attest' vragen waaruit zijn winst blijkt.  

§3. De Nationale Loterij bepaalt autonoom wanneer het Spelaanbod beschikbaar zal zijn en wanneer niet (vb. actualisaties van software, reparaties, …).   

§4. De Gebruiker draagt zelf de (telecommunicatie)kosten om op afstand met de Nationale Loterij te handelen (vb. distributie, internet, telefonie, sms en alle andere communicatiemiddelen). De Gebruiker draagt zelf de beheerskosten voor zijn/haar bankrekeningen.  

§5. Deelnameverwervingen via de Website, zelfs in test- of pilootfases, zijn niet vrijblijvend voor de Speler. De Speler is (zelf) verbonden door al zijn/haar deelnameverwervingen (tenzij dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders vermeld zou zijn op de Website).