Safety frst bij de Nationale Loterij

De Nationale Loterij waarborgt haar spelers een dienstverlening van topkwaliteit. Voor de Nationale Loterij is het van het hoogste belang dat haar spelers kunnen spelen in alle veiligheid en in alle vertrouwen. Precies daarom staat de Nationale Loterij erop om haar spelers een dienstverlening van topkwaliteit aan te bieden. Over die “spelersbescherming” gingen wij ons licht opsteken bij Arnaud Hermesse, Chief Retail Officer van de Nationale Loterij.

Radar: Welke waarborgen van betrouwbaarheid en veiligheid geeft de Nationale Loterij aan haar krasbiljettenspelers?

Arnaud Hermesse: "Uiteraard staat de waarborg van de betrouwbaarheid en de veiligheid van onze spelen zeer hoog in het vaandel bij àlle personeelsleden van de Nationale Loterij. In dat opzicht eisen wij dan ook zéér scherpe kwaliteits- en veiligheidsprocedures.
Het is zo dat er in de hele wereld slechts enkele drukkers zijn – hoofdzakelijk in Canada en in de Verenigde Staten – die krasbiljetten afleveren die volledig aan onze eisen beantwoorden. In dergelijke drukkerijen verrichten deskundigen in iedere fase van het productie-en drukproces een kwaliteitscontrole waarmee de intrinsieke integriteit van de krasbiljetten grondig wordt onderzocht. Uiteindelijk gaat iedere krasbiljettenlevering vergezeld van een verslag van een interne audit waarin wordt aangetoond dat het gevraagde lotenplan integraal wordt nageleefd, en van een onafhankelijk verslag van een externe audit waarin wordt uiteengezet dat een bepaald krasspel wel degelijk werd geprogrammeerd in overeenstemming met de in het bestek goedgekeurde bepalingen.
Voorts worden er telkens testpakketten geanalyseerd alvorens een bepaald krasspel op de markt wordt gebracht. Overigens doen wij een beroep op een onafhankelijk laboratorium dat onze krasbiljetten onderwerpt aan fysieke en chemische veiligheidstests. In dat soort van proeven wordt met name het volgende gecontroleerd:

  • De mogelijke gevolgen van de inwerking van oplosmiddelen en andere scheikundige producten op een krasbiljet in het algemeen en op de ondoorzichtige deklaag in het bijzonder.
  • De mate waarin een krasbiljet bestand is tegen pogingen om op een ongeoorloofde manier gegevens te lezen door middel van oplosmiddelen, warmte-inwerking, het gebruik van een microscoop, van gepolariseerd licht, van röntgenstralen, enz.
  • De mate waarin een krasbiljet bestand is tegen de verwijdering van de ondoorzichtige deklaag en/of de wijziging van de plaats waar die ondoorzichtige deklaag zich bevindt, via technieken van microchirurgie, Tape Lift, enz.
  • De mate waarin een krasbiljet bestand is tegen om het even welke poging om er iets aan te wijzigen: weglating, toevoeging, gegevensverandering, reproductie, enz."

Radar: Verricht de Nationale Loterij zelf controles in haar verkoopnetwerk?

Arnaud Hermesse: "Het spreekt vanzelf dat wij van onze commerciële partners – dus de uitbaters van onze fysieke verkooppunten – verwachten dat zij in alle omstandigheden blijk geven van een onberispelijk gedrag ten opzichte van onze spelers. Welnu, ik ben blij te kunnen zeggen dat wij uit ervaring weten dat de uitbaters van onze verkooppunten zich haast altijd op een positieve manier gedragen – enkele schaarse uitzonderingen niet te na gesproken.
Wat betreft de verrichtingen die elektronisch worden geregistreerd door de “Altura”-terminal, hebben wij zeer krachtige controle-tools laten installeren die ons de zekerheid bieden dat alles correct verloopt. Worden er toch abnormale verrichtingen opgemerkt, dan treden er alarmsystemen in werking, waarna er een diepgaand onderzoek gebeurt om zowel de aard als de mogelijke oorzaken van een anomalie te bepalen. Wij constateren dat de meeste zogenaamde abnormale computerverrichtingen eigenlijk kunnen worden verklaard door ongewild verkeerde handelingen vanwege de uitbaters. De Nationale Loterij neemt dan met hen contact op, de toestand wordt hen uitgelegd en ze krijgen het nodige advies.

In sommige gevallen – en ik herhaal het: ze zijn zeldzaam – brengen de grondige controles door onze diensten echter aan het licht dat bepaalde abnormale elektronische verrichtingen eigenlijk welbewust oneerlijk zijn. Dat soort van gevallen kan nadeel berokkenen, niet alleen aan de Nationale Loterij zelf, maar eventueel ook aan de andere verkooppunten van het netwerk. Uiteraard zijn dergelijke gevallen voor de Nationale Loterij onaanvaardbaar – ik herinner er even aan dat wij moeten optreden als een professionele en verantwoordelijke speloperator. In die omstandigheden treffen wij meteen de maatregelen die vereist zijn om de belangen van onze spelers te beschermen. Desnoods zeggen wij meteen de samenwerking op met een van oneerlijke praktijken beschuldigde uitbater van een verkooppunt en brengen wij de gerechtelijke instanties op de hoogte."


Radar: Welk advies kunt u de krantenwinkels geven in verband met de organisatie van speelpotten?

Arnaud Hermesse: "Ik verheug mij natuurlijk altijd over de organisatie van speelpotten door de krantenwinkels. Speelpotten vormen voor een uitbater immers een gelegenheid om zijn klanten beter te leren kennen; daarenboven liggen de winstkansen van spelers-in-groep hoger dan die van een individuele speler. Maar – wij hebben het al zo vaak gezegd langs diverse kanalen … – een uitbater moet wel degelijk een aantal voorzorgsmaatregelen treffen om de organisatie van een speelpot vlot te laten verlopen. Je moet namelijk weten dat de Nationale Loterij in geen enkel geval optreedt wanneer er zich een geschil zou voordoen tussen de leden van een speelpotgroep. Die bepaling wordt trouwens keer op keer opgenomen in het officiële reglement van ieder trekkingsspel. Die voorzorgsmaatregelen zijn in feite een kwestie van gezond verstand …

Ik kan ze hoe dan ook warm aanbevelen aan onze uitbaters, en ik pik er hier even de volgende uit: zorg er als uitbater voor dat je de leden van de speelpotgroep kent, zodat je met hen contact kan opnemen wanneer er zich een probleem voordoet (stel je maar eens voor dat een speelpot om een of andere reden niet kan worden geregistreerd!), spreek op voorhand duidelijk af wat er concreet moet gebeuren wanneer jullie speelpot een winstbedrag oplevert, overhandig aan elk lid van de speelpotgroep een kopie van het deelnemingsticket, en houd zeker ook in gedachten dat de winnaars absoluut anoniem moeten blijven! Wie als uitbater die vuistregels toepast, zal zich alvast een massa problemen besparen …
Ik wil uw lezers ten slotte even herinneren aan een bepaling die soms over het hoofd wordt gezien: wanneer een speelpot een winstbedrag oplevert, dan erkent de Nationale Loterij wettelijk gesproken slechts één enkele winnaar, namelijk de houder van het deelnemingsticket. Inderdaad, de Nationale Loterij verricht slechts één enkele betaling op een rekeningnummer dat wordt meegedeeld door de door de Nationale Loterij erkende winnaar."