Projectoproep rond duurzame ontwikkeling

De Minister voor Duurzame Ontwikkeling, die tevens bevoegd is voor Klimaat, Leefmilieu en Green Deal, Zakia Khattabi, de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem en de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij, Jannie Haek, lanceren een nieuwe projectoproep met als thema “Duurzame Ontwikkeling”. 

Alle non-profitorganisaties, stichtingen van openbaar nut of coöperaties met een maatschappelijk doel die actief zijn in dit domein, kunnen hun kandidatuur indienen voor deze projectoproep waarvoor een bedrag van € 2.250.000 werd vrijgemaakt.

Wie een aanvraag indient om steun te ontvangen kan dat voor een maximum bedrag van € 25.000 per project. Dit initiatief sluit perfect aan bij de waarden en kerntaak van de Nationale Loterij, namelijk 100% van de winst laten terugvloeien naar de hele maatschappij en op die manier een positieve impact hebben op samenleving.  

Wie komt in aanmerking?

De projectvoorstellen van organisaties die zich kandidaat stellen, moeten erop gericht zijn de organisatie of de activiteiten die de organisatie uitvoert, duurzamer te maken.

Maar wat houdt dat concreet in?

Omdat de huidige generatie spelers van de Nationale Loterij het beste wil voor de toekomstige generatie, gaan we via deze oproep op zoek naar allerhande projecten die streven om een evenwicht te vinden tussen drie dimensies: de bescherming van het leefmilieu, de sociale dimensie en de economische dimensie.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties dienen voor deze projectoproep als leidraad. Met duurzame ontwikkeling als centraal thema moeten alle ingediende projecten verband houden met aanverwante thema’s zoals circulaire economie (recyclage van materialen), het milieu, energiebesparing, mobiliteit, wetenschapsbeleid, …

Alle modaliteiten zijn terug te vinden via deze link

Hoe komt mijn organisatie in aanmerking?

Elk van de projectvoorstellen dient te voldoen aan 5 criteria:
 

  • Men moet capabel zijn om het voorgestelde project daadwerkelijk uit te voeren.
  • Het project beantwoordt duidelijk aan de drie hierboven vermeldde dimensies van duurzame ontwikkeling: economisch, sociaal en ecologisch.
  • De doelgroep is relevant. Het project is gericht op een zo groot mogelijke groep of gemeenschap.
  • Het project is duurzaam. Er wordt gekeken naar de geschatte mate waarin het beoogde resultaat zal blijven bestaan nadat het projectbudget is uitgeput.
  • Het voorgestelde project moet verankerd zijn in de betrokken gemeenschap.
     

De mate waarin de betrokken gemeenschap effectief verbonden is met het project en in staat is de uitvoering ervan te ondersteunen, is belangrijk.

Wat zeggen de laureaten van vorig jaar?

Ook in 2022 lanceerde de Nationale Loterij een projectoproep met de steun van al haar spelers. In totaal werd er een bedrag van € 2.250.000 verdeeld onder 124 organisaties en verenigingen die werken rond armoedebestrijding en sociale inclusie. 

Nadat alle laureaten een bedrag van maximaal € 25.000 hadden ontvangen, gingen we enkelen onder hen opzoeken om te kijken welke dromen ze met dat geld hadden kunnen waarmaken. Bekijk de video hieronder

Wat is de uiterste datum om in te schrijven?

Alle concrete informatie, het reglement, het inschrijvingsformulier, het proces en alle te doorlopen stappen zijn te raadplegen via deze link.

Belangrijk om te weten: de complete dossiers moeten ingediend worden vóór 9 mei 2023, 12 uur. Alle dossiers die ons na deze datum bereiken, zullen niet langer in aanmerking komen voor een geldsom. In de daaropvolgende weken zal de jury samenkomen om de winnende projecten te selecteren.  

Vragen?Aarzel niet om ons te contacteren op projectoproepen@nationale-loterij.be